Kennis en bekwaamheid
van onze jeugdcoaches

Veiligheid van onze cliënten is enorm belangrijk en staat centraal in onze werkwijze.
Het creëren van veiligheid is geïntegreerd in de methodiek waar wij gebruik van maken als Jeugdcoach. Onze professionals zijn getraind in het vroegtijdig herkennen van onveilige situaties door actief te signaleren. Handelingen en toeleiding naar passende zorg worden gedaan naar aanleiding van deze signalen.

Oog voor veiligheid

Zoals omschreven in onze methodiek zijn onze professionals erg betrokken bij de cliënt. De aanwezigheid van onze Jeugdcoach die samen met zijn cliënt optrekt zorgt ervoor dat de cliënt positief uit zijn huidige omgeving getrokken wordt. De zorg die wordt toegepast wordt getoetst aan de hand van de vraag: ‘Hoe keert de cliënt positief terug naar zijn eigen leefomgeving?’.

Interne
veiligheid

Het belang van een gezamenlijk samenhangende aanpak vanuit gemeenten, organisaties en ons als professionals is groot. Jeugdcoach onderscheidt zich hierin door het inzetten van een regierol. Het betrekken van de juiste partijen, het zorgen voor een goede informatie-uitwisseling en continuïteit in de regievoering zullen bijdragen aan het borgen van de veiligheid van onze cliënten.  De invulling van de regierol zorgt er met name voor dat er altijd duidelijkheid is over welke partijen er betrokken zijn. Maar ook de uitwisseling van informatie wordt hierdoor beter gewaarborgd. Doordat informatie beter in kaart is kan er een goed besluit worden genomen over de inzet van passende zorg en ondersteuning. Zo beperken wij de veiligheidsrisico’s die ontstaan doordat casussen meerdere keren schuiven en doorverwezen worden, voordat zorg en ondersteuning daadwerkelijk plaatsvindt.

Kwaliteitzorg

Jeugdcoach zoekt continu naar verbetering en beheersing van kwaliteit die past bij de hulpvraagstukken. De methodes die worden toegepast op de hulpvraag worden om het kwartaal geëvalueerd. Zo zoeken wij altijd naar verbetering in ons werk en werken wij met hoogopgeleide professionals. Uiteraard staan de jeugdcoaches en gedragswetenschappers van Jeugdcoach geregistreerd in het SKJ-beroepsregister of het BIG-register en werken onze professionals volgens de Beroepscode.

Om de kwaliteit op gebied van documentatie te waarborgen werkt Jeugdcoach met automatische controles op compleetheid van cliëntdossiers. Daarnaast ondersteund zorgadministratiesysteem Zilliz ons bij kwaliteitsmanagement en het afvinken van kwaliteitseisen.

Niet tevreden over onze dienstverlening? Jeugdcoach hanteert een standaard evaluatieproces tussentijds en na ieder uitgevoerde dienstverlening. Dit gebeurt aan de hand van een formulier en vervolgens een gesprek waarin we de bevindingen met elkaar bespreken. Zo zorgen wij ervoor dat er goed nagedacht kan worden over eventuele verbeteringen.

Privacy

Het belang van een gezamenlijk samenhangende aanpak vanuit gemeenten, organisaties en ons als professionals is groot. Jeugdcoach onderscheidt zich hierin door een regierol in te zetten. Het betrekken van de juiste partijen, het zorgen voor een goede informatie-uitwisseling en continuïteit in de regievoering zullen bijdragen aan het borgen van de veiligheid van onze cliënten. De invulling van de regierol zorgt er met name voor dat er altijd duidelijkheid is over welke partijen er betrokken zijn. Maar ook de uitwisseling van informatie wordt hierdoor beter gewaarborgd. Doordat informatie beter in kaart is kan er een goed besluit worden genomen over de inzet van passende zorg en ondersteuning. Zo beperken wij de veiligheidsrisico’s die ontstaan doordat casussen meerdere keren schuiven en doorverwezen worden, voordat zorg en ondersteuning daadwerkelijk plaatsvindt.

Mede door ons beleid op gebied van interne veiligheid en het inzetten van een regierol, kunnen we ons goed focussen op informatie-uitwisselingen en duidelijkheid over betrokken partijen. Privacy speelt hierbij een grote rol als het gaat om het delen van gegevens.

Kwaliteit I Jeugdcoach

Klacht
indienen

Jeugdcoach neemt elke klacht serieus en wil graag in gesprek gaan over de klachten. Wij denken graag mee aan oplossingen en nemen feedback mee in onze ontwikkeling. Voor Jeugdcoach is dit een kans om de kwaliteit van het werk te verbeteren. Klachten kunnen gemaild worden naar: klachten@jeugdcoach.nl

Mocht u geen gesprek met ons willen voeren, dan kunt u nog steeds een officiële klacht indienen. Maak gebruik van een onafhankelijke vertrouwenspersoon die u zal adviseren en ondersteunen bij de verdere klachtenprocedure.

Bespreek de klacht en wat u ermee wilt bereiken en benader de onafhankelijke klachtenfunctionaris. De onafhankelijke klachtenfunctionaris zal bemiddelen tussen u en Jeugdcoach. Het doel van de bemiddeling is om tot een oplossing te komen voor beide partijen. U schakelt de klachtenfunctionaris in via uw vertrouwenspersoon of het secretariaat van de klachtencommissie.

Heeft u een klacht over het handelen en het naleven van de gedragsregels volgens de Beroepscode? Deze klachten kunt u indienen bij het College van Toezicht van het SKJ.

Alle professionals die geregistreerd zijn bij het SKJ moeten zich houden aan de regels van de voor hen geldende professionele standaard en vallen onder het tuchtrecht. Het tuchtrecht is bedoeld als een onpartijdige deskundige groep die de klachten zal behandelen. Het doel van het tuchtrecht is om de kwaliteit van ons beroep te waarborgen. Tuchtcolleges behandelen klachten aan de hand van de Beroepscode van de professionals.

Ondersteuning bij klachten

Bij het indienen van een officiële klacht krijg je gratis hulp van het onafhankelijke Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Het AKJ informeert, adviseert en ondersteunt iedereen met vragen of klachten over de jeugdzorg.

Neem
contact op.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam